‘Gemeenschap’ hebben is gevaarlijk…

people_networkZiet hoe goed het is…

Een bedevaartslied. Van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid. ~Psalm 133

‘Gemeenschap’ hebben is gevaarlijk. In een tijd waarin verschillende Christelijke groeperingen oproepen tot ‘gemeenschap’, is dat gemakkelijk om te vergeten. Natuurlijk, het is begrijpelijk in een samenleving waarin wij leven, dat dit de oproep is vanuit het Christendom. Het is begrijpelijk dat we oproepen tot gebed en eenheid in Christus. Het is allemaal begrijpelijk, in ‘het licht van deze wereld’.  En toch is juist dat hetgeen wat ik hier niet bedoel!

We leven in een maatschappij die zo vol is van het ‘woord’ sociaal of social, denk alleen maar even aan social media, facebook, twitter, en ga zo nog maar even door. We rennen en vliegen tegen elkaar op. En denken dat het ‘sociaal is’ om op die manier ‘gemeenschap’ te hebben met elkaar. En hoewel we op ‘willekeurige manier’ gemeenschap hebben met elkaar via het wereld wijde web, hebben we ten diepste eigenlijk helemaal geen ECHTE gemeenschap met elkaar.

We zijn te benauwd om elkaar onze diepste gedachten te delen, we zijn te benauwd om aan waarheidsvinding te doen en delen er maar wat op los, zonder te toetsen of iets op waarheid is berust of zelfs maar Bijbels te toetsen (…! 1 Thessalonizensen 5:22) We moeten alles toetsen en het goede behouden en toch delen we maar in het wilde weg, zonder te toetsen!

Als resultaat worden we vreemdelingen van ons zelf en van degene die wij vrienden noemen. In zo’n sociale omgeving verwarren mensen vaak ‘gemeenschap’ met de veelheid van ‘vrienden’. En juist dat is een gevaar in zichzelf!

We leven in een tijd, waarin de mensen voor een verhaal kiezen, toen ze zelf nog geen verhaal hadden, een geloof kiezen, daar waar ze leegte voelde en dit ‘goed genoeg voelde’, zonder enige uitleg of uitwerking van de vruchten die dit met zich mee zou moeten brengen (Galaten 5:22 ev). Ze kiezen het verhaal wat het meest goed voelt en denken dan het verhaal te volgen van de vrijheid…

En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. ~Mattheüs 8:20

Bovenstaand is ‘zomaar een vers uit de Bijbel’, wat Jezus zelf zei. Het enige probleem met het geloof waarvoor mensen vandaag kiezen, is dat zij niet de GEHELE waarheid aannemen. Het is een leven leiden van een halve waarheid.

Het is het volgen van een zo genaamde vrijheid in Christus en een leven in ‘gemeenschap’ die geen recht doet aan het Woord van God en die leidt tot eenzaamheid en afdwalen. Het is een vrijheid kiezen die leidt tot honger naar meer vrijheid en niet naar waarheid(sbevinding) die gevaarlijk is voor de hedendaagse kerk en de ware ‘gemeenschap in Christus Jezus’.

Wanneer we werkelijk in die laatst genoemde ‘gemeenschap’ willen leven, dan zullen we allereerst ons zelf ‘onder de loep moeten nemen’ en elkaar met waarheid zullen moeten confronteren, die we alleen dan vinden wanneer we toetsen aan het Woord van God op waarheid(sbevinding).

Anderzijds is het wellicht onmogelijk (als volgeling van Christus), om niet in een bepaalde vorm van ‘gemeenschap te leven’, daar we dan niet meer met ‘de waarheid’ geconfronteerd worden. We hebben elkaar nodig om de Schrift te onderzoeken en geschaafd te worden in/aan ons geloof, door elkaar:

en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.  ~Handelingen 17:11

Als laatste:

Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. ~Lukas 10:2

‘De wereld is mijn kerk, de kerk is mijn wereld!’

Daartoe zijn we geroepen, te oogsten in de Wijngaard van God. De wereld, die is als in barensweeën te verkondigen: ‘het Koninkrijk van God is nabij!’

Maar ook:

Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. ~Lukas 10:3

Moge de Here zegenen!

www.huizenvanzegen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *