Keuze gemaakt

Keuze gemaakt

Als jij een keuze hebt gemaakt om Jezus als jouw Heer en Verlosser aan te nemen, dan zou het een eer voor ons zijn als wij je mogen helpen in jouw wandel met Hem en je meer te leren over Jezus. Wat volgt er? Wat doen we nadat we Jezus hebben gevraagt onze Heer te worden?

Jezus werd geboren uit een maagd en stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij stond op uit de dood, door de kracht van de Heilige Geest, op de derde dag. Vandaag de dag zit Jezus aan de rechterhand van God als bemiddelaar voor ons. Jezus is onze eeuwige hoge priester. Door dit alles kunnen wij ons leven omruilen (onze eigen wil en verlangen) en leven voor Hem door de Heilige Geest en doen wat Hij wil dat wij doen. Door Jezus kunnen we rechtvaardig staan voor God en bevrijd zijn van zonde en eeuwige scheiding van God de Vader. Dit zou onze eeuwige veroordeling zijn geweest, want de straf van onze zonde is de dood, maar met Jezus zijn we opgestaan uit de dood door de zelfde kracht van de Heilige Geest, die leven geeft. Dit is de hele waarheid waarom Jezus naar deze aarde kwam, zodat we door Hem een overvloedig leven kunnen leven. Als eerste hier op aarde, waar het Koninkrijk in ons is door de Heilige Geest en later bij Hem als we van deze aarde worden weg genomen.

Hier onder staan wat sleutel schrift gedeeltes. Er zijn vele schrift gedeelten in de bijbel die openbaren wie Jezus is en wat Hij voor ons deed. Ik persoonlijk, vind het heerlijk om een persoonlijke relatie te hebben met Jezus. Als ik niet weet wat een schrift gedeelte voor mij betekend, of welk schrift gedeelte op mijn situatie van toepassing is, kan ik de Heilige Geest vragen mij te hulp te schieten, die mij het schrift gedeelte uit legt en mij laat zien wat de werkelijke waarheid er van is. Dit verstaan is voor iedere gelovige beschikbaar. Hierdoor kunnen we werkelijk vrij worden in Christus.

Belijd Jezus als jouw Heer!

Bid het volgende gebed:

Jezus, ik geloof in wat de Bijbel over u zegt, Ik geloof dat ik een zondaar ben en ik moet me daarvan bekeren en terug keren naar God. Ik accepteer uw gratis gift van redding door Christus Jezus, Ik geloof dat ik niets kan doen om die redding te verdienen. Het is een gift die alleen U kunt doen, Jezus, ik geloof dat U de enige weg bent naar de Vader. Ik bekeer me nu van de weg van de zonde en accepteer Uw gift van redding. Ik verruil mijn leven voor een leven met U en wil U volgen. Ik heb nog vele vragen, maar Heer wilt U mij onderwijzen.

Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

2 Corinthiers 6:18: En ik zal jullie Vader zijn en jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer God Almachtig.

Handelingen 4:12: Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die redding biedt.

Romeinen 5:6: Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.

Romeinen 10:9: Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.

Lucas 14:33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Lucas 9:24: Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Heer Jezus, Ik vraag U nu om de Heilige Geest te ontvangen. Ik vraag U om me te leren leven in Uw Koninkrijk. Ik vraag U om me te leidden door Uw Heilige Geest, zodat ik een zoon of dochter van God mag zijn. Heer ik vraag u om mijn gaven en de roeping in mij te openbaren, en mij te geven om te verstaan waar en hoe ik in uw lichaam, de kerk, kan passen.

Handelingen 2:38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.

Romeinen 14:17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

Romeinen 8:14 Allen die geleidt worden door de Geest van God, zijn kinderen van God

1 Corinthiers 12:27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

1 Petrus 4:10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Efeziers 4:11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren.

1 Corinthiers 12:7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten behoeve van de hele gemeente.

1 Corinthiers 12:11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Heer Jezus, laat me zien hoe ik Uw voorbeeld kan volgen en een nieuw persoon kan worden door de vernieuwing van mijn denken. Leer mij om uw stem te verstaan, zodat ik weet wat Gods perfecte wil is voor mijn leven en ik in U mag zijn en U in mij. Ik wil vrucht dragen en anderen helpen hetzelfde te doen. Ik vraag deze dingen vandaag aan U, omdat ik vandaag start met een nieuw leven in U. Amen!

Romeinen 12:2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Johannes 15:4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.

Als jij vandaag Jezus hebt gevraagd om jouw Heer en Redder te zijn, laat het ons dan weten. We willen je graag helpen daar waar wij kunnen. Stuurt u ons alstublieft een e-mail, zodat wij samen met u verheugd kunnen zijn en voor u kunnen bidden als u start met deze nieuwe reis met Jezus.

630-kolossenzen-1-9-gebed-voor-wijsheid-geestelijk