Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Wie is Jezus Christus? Jezus is de Zoon van God de schepper van hemel en aarde.
Hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven, opdat wij eeuwig mogen leven.

Door Adam en Eva is de eerste zonde in de wereld gekomen, doordat zij zich lieten verleiden door satan. God zei in Genesis 3:14 tegen de duivel:

Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.
En in vers 15 lezen we vervolgens:

En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

In dit gedeelte wordt Jezus Christus aangekondigd die satan de kop zal vermorzelen door voor ons aan het kruis te sterven! En dat is ook gebeurt.

De bijbel zegt in Johannes 3:16:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Jezus zelf zegt in Johannes 14:6:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij!

Met andere woorden: Als wij in Jezus geloven en Hem in ons hart toelaten komen we hierdoor uiteindelijk bij de Vader in de hemel terecht, waar we na ons sterven voor eeuwig mogen leven. Wilt u ook eeuwig leven ontvangen? Vraag Jezus dan in uw hart te komen wonen. Hij heeft gezegd in Openbaring 3:20:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Aan deze deur waar Jezus over spreekt, de deur van uw hart, zit maar één klink. Deze klink zit aan de binnenkant en alleen uzelf kunt deze openen. Jezus houdt van u en wil dat niemand verloren gaat, maar Hij laat u wel vrij. Hij dwingt niemand, want Hij is liefde!

Als u er nu voor wilt kiezen om Jezus in uw hart toe te laten, om zo eeuwig leven te ontvangen en beter leven te mogen leiden, bid dan het volgende gebed:

Hemelse Vader, vergeef me van al mijn zonden.
Ik geloof dat Jezus aan het kruis gestorven is, ook voor mijn zonden,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag uit de doden.
Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent.
En ik vraag U, kom in mijn hart.
als mijn Heer
als mijn Redder,
als mijn Geneesheer,
als mijn Bevrijder.
En ook als mijn vriend.
ik geloof dat als ik U met mijn mond belijd en met mijn hart geloof,
dat ik dan eeuwig leven heb.
Ik dánk u voor het eeuwige leven in Jezus naam.
Amen!

Als u dit zojuist oprecht met uw hart hebt gebeden, dan heeft u eeuwig leven ontvangen en is er feest in de hemel. Want Jezus zegt in Lucas 15:7:

Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert!

Ook heeft u de Heilige Geest ontvangen, de Geest van God die u zal helpen en leiden in uw dagelijks leven. Jezus noemt de Heilige Geest ook de Trooster.
Ook in moeilijke periodes in uw leven is God er om u te helpen.

Het is wel belangrijk dat u na deze geweldige keuze gaat groeien in geloof. Dat doet u door in de bijbel te gaan studeren en naar een kerk of gemeente te gaan waar het woord van God verkondigd wordt.
De bijbel zegt in Johannes 1:1:
In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God.

De Bijbel is door mensen geschreven, maar door de Heilige Geest van God geïnspireerd en is de beste leidraad voor uw leven. God kan door de bijbel tot u spreken en Zijn wil aan u bekend maken. Hij heeft een plan met ieder van ons. Het plan wat Hij voor u heeft is altijd het beste voor U, want God wil uitsluitend het beste voor zijn kinderen!

Bidt dagelijks tot God en dank Hem voor zijn liefde en trouw. Hij verlaat u nooit meer! Als u de bijbel leest en bestudeerd ontstaat er vanzelf inzicht, wijsheid en onderscheiding, zodat u de verleidingen van de duivel kunt herkennen. Het is ook goed om hiervoor te bidden. U kunt voor alles wat u maar wil bij Hem terecht. Hij heeft altijd tijd voor u en zal u nooit afwijzen.
Wij vinden het geweldig dat u zojuist een keuze heeft gemaakt en willen u graag informeren over wat u kunt verwachten als christen.

Wij wensen u Gods rijkste zegen toe in uw nieuwe leven!